Siguria Ushqimore

NATYRAL synon të sigurojë një nivel të lartë të sigurisë ushqimore dhe të kujdeset për shëndetin e kafshëve e bimëve. Ne në NATYRAL këtë e arrijmë përmes strategjisë “Farm to Fork” dhe monitorimit të vazhdueshëm, duke siguruar një treg të brendshëm efektiv.

Zbatimi i kësaj politike të integruar të Sigurisë Ushqimore në Shqipëri përfshin veprime të ndërlidhura si:

  1. Sigurimi i sistemeve efektive të kontrollit dhe vlerësimi i përshtatshmërisë me standardet e BE-së në sigurinë dhe cilësinë e ushqimit, në shëndetin, mirëqenien dhe ushqimin e kafshëve, si dhe në sektorët e rritjes së bimëve;
  2. Menaxhimi i marrëdhënieve me fermerët dhe organizatat që operojnë në lidhje me sigurinë ushqimore, me shëndetin, mirëqenien dhe ushqimin e kafshëve, si dhe me rritjen e bimëve;
  3. Menaxhimi i marrëdhënieve me institucionet dhe sigurimi i menaxhimit të rrezikut të bazuar në shkencë.

Qasja e integruar ndaj sigurisë ushqimore mbulohet nga shtyllat e mëposhtme:

USHQIMI

Çdo qytetar shqiptar ka të drejtë të dijë se si prodhohet, përpunohet, paketohet, etiketohet dhe shitet ushqimi që ha.

Qëllimi kryesor i NATYRAL është të sigurojë një nivel të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njeriut në raport me industrinë ushqimore – sektori më i madh i punësimit në Shqipëri.

Parimi themelor i NATYRAL është të zbatojë një qasje të integruar, që mbulon të gjithë sektorët e zinxhirit ushqimor.

KAFSHËT

Objektivi i politikës së mirëqenies të kafshëve është të rrisë statusin shëndetësor dhe të përmirësojë kushtet e kafshëve në Shqipëri. Veçanërisht për kafshët prodhuese të ushqimit, në përputhje me standardet e duhura shëndetësore dhe detyrimet ndërkombëtare.

Qëllimi i përgjithshëm i politikës së mirëqenies së kafshëve është të sigurojë që kafshët nuk kanë nevojë të durojnë dhimbje ose vuajtje të evitueshme dhe të detyrojnë pronarin, mbajtësin e kafshëve, të respektojë kërkesat minimale të mirëqenies.

BIMËT

NATYRAL merr pjesë aktive në vendosjen e standardeve fitosanitare dhe të cilësisë për bimët dhe produktet bimore.

Zbatimi i kësaj politike të integruar të Sigurisë Ushqimore në Shqipëri përfshin veprime të ndërlidhura si:
1. Sigurimi i sistemeve efektive të kontrollit dhe vlerësimi i përshtatshmërisë me standardet e BE-së në sigurinë dhe cilësinë e ushqimit, në shëndetin, mirëqenien dhe ushqimin e kafshëve, si dhe në sektorët e rritjes së bimëve;
2. Menaxhimi i marrëdhënieve me fermerët dhe organizatat që operojnë në lidhje me sigurinë ushqimore, me shëndetin, mirëqenien dhe ushqimin e kafshëve, si dhe me rritjen e bimëve;
3. Menaxhimi i marrëdhënieve me institucionet dhe sigurimi i menaxhimit të rrezikut të bazuar në shkencë.
Qasja e integruar ndaj sigurisë ushqimore mbulohet nga shtyllat e mëposhtme:
USHQIMI
Çdo qytetar shqiptar ka të drejtë të dijë se si prodhohet, përpunohet, paketohet, etiketohet dhe shitet ushqimi që ha.
Qëllimi kryesor i NATYRALështë të sigurojë një nivel të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njeriut në raport me industrinë ushqimore – sektori më i madh i punësimit në Shqipëri.
Parimi themelor i NATYRAL është të zbatojë një qasje të integruar, që mbulon të gjithë sektorët e zinxhirit ushqimor.


KAFSHËT

Objektivi i politikës së mirëqenies të kafshëve është të rrisë statusin shëndetësor dhe të përmirësojë kushtet e kafshëve në Shqipëri. Veçanërisht për kafshët prodhuese të ushqimit, në përputhje me standardet e duhura shëndetësore dhe detyrimet ndërkombëtare.
Qëllimi i përgjithshëm i politikës së mirëqenies së kafshëve është të sigurojë që kafshët nuk kanë nevojë të durojnë dhimbje ose vuajtje të evitueshme dhe të detyrojnë pronarin, mbajtësin e kafshëve, të respektojë kërkesat minimale të mirëqenies.


BIMËT

NATYRAL merr pjesë aktive në vendosjen e standardeve fitosanitare dhe të cilësisë për bimët dhe produktet bimore.